Tianmu Lake Institute of Advanced Energy Storage Technologies Co., Ltd.2019                                                               Powwed by:www.300.cn Changzhou  苏ICP备14056531号-1号

Cooperation

公司简介

Page view:

硫化物全固态电池项目:

建设科学家工作室,承担国家和地方科技类项目,领导团队突破关键技术瓶颈,开发成功硫化物基固态电池,实现硫化物基全固态电池的技术孵化,解决以下重大科学技术问题:

1. 进一步提高LGPS/LSPS 硫化物固态电解质的电化学稳定性。

2:LGPS/LSPS系列硫化物固态电解质与电极之间的界面问题,地毯式搜寻电化学性质合适且制备工艺可行的电极包覆材料。

3:以理论计算指导开发新型硫化物固态电解质。

4:硫化物固态电池从实验室原型电池到规模化生产的关键技术壁垒。